Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista