Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
...에서 보다시피, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
예상 했던 데로, ...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

통계자료에 따르면...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계에 의하면,
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계적으로 말하면,
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista