Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
...에서 보다시피, ...
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
예상 했던 데로, ...
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

통계자료에 따르면...
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계에 의하면,
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계적으로 말하면,
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista