Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

从...可以看出...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从...可以看出...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
这些数据可以表明...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
数据表明...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从这些数据可以看出...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
几个值得注意的结果是...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
目前研究结果表明...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...的数字上升/下降/保持不变。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
与...有关的数据...上升/下降了
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...和...呈正相关
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
正如所预测的,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
这一发现和X的论点是一致的,即...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
此发现进一步确认X的主张,即...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
与X的发现一致,...和...呈正相关
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

统计数据显示...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
根据数据统计,...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
通过数据统计,可以看出...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据数据统计,...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据统计数据,我们可以推测...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista