Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista