Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

从...可以看出...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
从...可以看出...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
这些数据可以表明...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
数据表明...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
从这些数据可以看出...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
几个值得注意的结果是...
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
目前研究结果表明...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

...的数字上升/下降/保持不变。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
与...有关的数据...上升/下降了
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...和...呈正相关
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
正如所预测的,...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
此发现进一步确认X的主张,即...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

统计数据显示...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
根据数据统计,...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
通过数据统计,可以看出...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据数据统计,...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
据统计数据,我们可以推测...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista