Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista