Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・に見られるように、・・・・
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータはおそらく・・・・を示している。
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
この図は・・・・ということを明らかにしている。
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
このデータによると、・・・・ということは明白である。
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
・・・・という注目すべき結果になった。
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
予想通り、・・・・
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
・・・・の発見はXの論点と一致している。
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
この発見はXの主張を強固なものにしている。
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

・・・・ということをこの統計は示している。
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計によると、・・・・
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計的に見て、・・・・
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista