Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Dall'osservazione dei dati si registra...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Come si può osservare da...., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I dati sembrano suggerire che...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I grafici rivelano che...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dal grafico si rende evidente che...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alcuni dati degni di nota sono...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... è direttamente proporzionale a...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Come già annunciato...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistica mostra che...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Parlando in termini statistici...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista