Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista