Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Dall'osservazione dei dati si registra...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Come si può osservare da...., ...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I dati sembrano suggerire che...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
I grafici rivelano che...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Dal grafico si rende evidente che...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Alcuni dati degni di nota sono...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... è direttamente proporzionale a...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Come già annunciato...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

La statistica mostra che...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Parlando in termini statistici...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista