Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
...에서 보다시피, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
예상 했던 데로, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
통계자료에 따르면...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
통계에 의하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
통계적으로 말하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista