Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista