Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Raaka-aineiston kuvaileminen
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista