Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

A partir de... se puede observar que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como se puede ver en...
Amint látható ....
Raaka-aineiston kuvaileminen
Los datos parecen sugerir que...
Az adatok alapján ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La figuras revelan que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Con base en las figuras se puede notar que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Varios resultados relevantes fueron...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Los resultados del presente estudio demuestran que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... fue asociado positivamente con...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como se predijo...
Ahogy várható volt ....
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Las estadísticas muestran que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Según las estadísticas,...
A statisztikák szerint ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Desde el punto de vista estadístico...
Statisztikai szempontból ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista