Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

A partir de... se puede observar que...
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como se puede ver en...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Los datos parecen sugerir que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La figuras revelan que...
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Con base en las figuras se puede notar que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Varios resultados relevantes fueron...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... fue asociado positivamente con...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como se predijo...
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Las estadísticas muestran que...
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Según las estadísticas,...
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Desde el punto de vista estadístico...
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista