Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

A partir de... se puede observar que...
Det framgår av ... att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como se puede ver en...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Los datos parecen sugerir que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La figuras revelan que...
Siffrorna avslöjar att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Con base en las figuras se puede notar que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Varios resultados relevantes fueron...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... fue asociado positivamente con...
... var positivt korrelerade med ....
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como se predijo...
Som förutspått, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Las estadísticas muestran que...
Statistiken visar att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Según las estadísticas,...
Enligt statistiken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Desde el punto de vista estadístico...
Rent statistiskt sett ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista