Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

A partir de... se puede observar que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como se puede ver en...
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Los datos parecen sugerir que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La figuras revelan que...
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Con base en las figuras se puede notar que...
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Varios resultados relevantes fueron...
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... fue asociado positivamente con...
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como se predijo...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Las estadísticas muestran que...
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Según las estadísticas,...
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Desde el punto de vista estadístico...
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista