Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

A partir de... se puede observar que...
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Como se puede ver en...
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Los datos parecen sugerir que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
La figuras revelan que...
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Con base en las figuras se puede notar que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Varios resultados relevantes fueron...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
Los resultados del presente estudio demuestran que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
... fue asociado positivamente con...
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
Como se predijo...
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

Las estadísticas muestran que...
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Según las estadísticas,...
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Desde el punto de vista estadístico...
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista