Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista