Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista