Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista