Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista