Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
Według statystyk...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista