Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
・・・・に見られるように、・・・・
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
このデータはおそらく・・・・を示している。
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
・・・・という注目すべき結果になった。
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
予想通り、・・・・
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
・・・・ということをこの統計は示している。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
統計によると、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
統計的に見て、・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista