Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista