Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti