Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Cuprins
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista figurilor
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista tabelelor
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Anexă
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosar
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti