Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Indice analitico
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle immagini
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Indice delle tabelle
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendice
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossario
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Catalogo
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti