Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
Însumând totul...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
Rezumând,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
Per ansamblu...
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
În mare...
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...ne duce la concluzia că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Putem observa prin urmare că...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
Pentru a restabili echilibrul...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää