Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Este trabalho começou apontando...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
A prévia discussão buscou...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
Resumindo, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
Em suma, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
Em síntese, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
De modo geral, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...nos leva à conclusão de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Pode-se ver então que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
Recapitulando, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää