Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
Εν περιλήψει,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
Εν ολίγοις,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
Εν συντομία,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
Σε γενικές γραμμές,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
Συνοπτικά...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää