Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
En resumen,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
En síntesis,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
En definitiva,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
En términos generales,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... nos lleva a la conclusión de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Podemos evidenciar que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Todo esto apunta a...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
En resumen...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää