Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää