Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Tóm lại...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
Tóm lại...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Về tổng thể...
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
Nhìn chung...
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... có thể giúp chứng tỏ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää