Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää