Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää