Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Alt i alt...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
I det store og hele...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Ligevægtigt...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää