Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Pour résumer...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
En résumé...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Globalement...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
Dans l'ensemble...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...nous amène à la conclusion que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
On peut alors voir que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tout cela indique que...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
En définitive...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää