Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Este trabalho começou apontando...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
A prévia discussão buscou...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Resumindo, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
Em suma, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Em síntese, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
De modo geral, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...nos leva à conclusão de que...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Pode-se ver então que...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Recapitulando, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää