Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
요약하면, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
요약하면, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
모든 것을 고려하여, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää