Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää