Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
Riassumendo...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
Concludendo...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
Complessivamente...
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
In generale...
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
.... ci porta a concludere che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
Siamo dunque portati a credere che...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
Tirando le somme...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää