Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Abych to shrnul(a),...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Souhrnně lze říci,...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Celkem vzato...
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
Celkem vzato...
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
... nás vede k závěru, že...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Vidíme tedy, že...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
To vše poukazuje na skutečnost, že...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Pochopení... může pomoci odhalit...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Zároveň...
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää