Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Мы начали доклад с того, что...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Последующее обсуждение было попыткой...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
В целом...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
В общем...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Таким образом мы видим, что...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Все это указывает на то, что...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
В балансе...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää