Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Abych to shrnul(a),...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Souhrnně lze říci,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Celkem vzato...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nás vede k závěru, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Vidíme tedy, že...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Zároveň...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää