Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää