Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
总结来说,...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää