Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää