Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
We opened this paper by noting…
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
The foregoing discussion has attempted to…
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
The hypotheses were tested with data covering…
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Yhteenvetona...
To sum up…
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Yhteenvetona...
In summary, …
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Kaiken kaikkiaan
All in all…
Yleinen arvio tutkielmasta
Yleisesti ottaen
By and large…
Yleinen arvio tutkielmasta
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
…leads us to the conclusion that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
The arguments given above prove that…
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Näemme siis, että...
We can see then, that…
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
All of this points to the fact that…
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Understanding...can help reveal…
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Kaiken kaikkiaan
On balance…
Löydöstesi puolueeton arviointi
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Selkeä johtopäätös
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Muilta lainatut ajatukset
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää